Kachňákovy listy z památníku

Autorská práva

Na webu Kachňákovy listy z památníku se vyskytují filmové scény z našich i zahraničních filmů, které účelově doplňují textovou část. Veškeré filmové klipy jsou jen krátkou ukázkou filmového díla a slouží pouze k ilustračnímu účelu bez dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Každá filmová ukázka je opatřena titulkem se jménem autora (filmová režie), názvem filmu a rokem jeho vzniku. (Výjimkou je pouze video ČSA_01 a ČSA_02, jehož vlastníkem je můj bývalý kolega z ČSA Petr Čermák, a kde jeho autorství není třeba uvádět.) Hudební videoklipy jsou na mém webu zobrazeny formou odkazu na youtube.com, jejich vlastníci jsou různí a autorská práva tudíž řeší samotný server youtube.com. Co se týče fotografií, všechny fotografie jiných autorů jsou označeny jejich jmény, je u nich popsána patřičná licence a výjimkou jsou pouze volná díla, kde se nemusí autor ani licence zobrazovat. To se pochopitelně týká i fotografií v mém osobním vlastnictví, u nich se tedy žádný popisek nevyskytuje. Všechny moje fotografie je možné volně stahovat, šířit a upravovat, nemusíte ani nikde uvádět moje jméno jako autora, pouze byste neměli moje fotografie vydávat za své. Textová část webu je mým osobním vlastnictvím a pokud si někde dovolím použít citáty jiných autorů, vždy je u nich autor vyznačen.

Nemám povědomí o nikom, jehož finanční či jiné zájmy bych mohl provozováním tohoto webu poškozovat. Po právní stránce se tento web opírá o §31 autorského zákona (č. 121/2000 Sb. v platném znění):

§ 31 Citace (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

Pokud se přesto domníváte, že některá část zde vystaveného obsahu narušuje vaše autorská práva, rád to napravím.

Pavel Kachlík.

Autorský zákon v celém platném znění zde: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky/cast1h1.aspx

Důležité upozornění:

Moje webové stránky jsou v současné době (a po celou dobu od svého vzniku t.j. od roku 2012) protokolovány tzv. HyperText Transfer Protokolem (http). Jedná se tudíž o nezabezpečený web. (Zabezpečený web pracuje na šifrovaném protokolu https). Jelikož obsah mých webových stránek cestuje Internetem čitelně – nešifrovaně, jako plain text, může teoreticky kdokoli zobrazované údaje (data) na cestě ze serveru ke koncovému uživateli pozměnit. (Např. tak, že vloží na web svůj reklamní banner, doplňkový text, obrázek, video, a pod.) Kromě šifrování pomocí protokolu https neexistuje žádný jiný mechanismus, který by tomuto riziku případného zneužití dokázal zabránit.

Nemohu tudíž z výše uvedeného důvodu stoprocentně ručit za obsah mých webových stránek, jaký se Vám zobrazí ve Vašem webovém prohlížeči. Toto prohlášení bude platné, dokud nebude obsah mých webových stránek zabezpečen protokolem https. Abyste správně chápali obsah tohoto sdělení, zdůrazňuji, že nejsem ochoten se ztotožnit s jakýmikoliv tzv. printscreeny nebo s časovými razítky obsahu mých webových stránek. Relevantní je pouze datový obsah na serveru provozovatele, který je chráněn mým přístupovým jménem a heslem. Za tento datový obsah na serveru provozovatele zodpovídám pouze já a jsem také ochoten jej poskytnout orgánům činným v trestním řízení v případě jakéhokoliv právního sporu, týkajícího se obsahu mých webových stránek.

U webů s https zabezpečením a platným certifikátem je v podstatě nulová šance, že by k nějakému zneužití mohlo dojít. Komunikace client-server je šifrovaná a zabezpečená, nikdo nemůže pozměnit ani obsah webu, ani odchytit hesla, případně citlivé údaje uvedené ve webových formulářích. Jinými slovy, pokud jste na nezabezpečeném webu, který neběží pod https, můžete si v zásadě představit situaci, že Vám za zády mezi Vámi a tímto webem stojí někdo třetí. Jakmile budou mé webové stránky zabezpečeny protokolem https s platným certifikátem, bude možné jako relevantni argument obsahu mého webu použít časové razítko.