realita relativity

Vnímání každodenního života, který vnímáme našimi pěti smysly, není úplné. Kvantová fyzika dokázala, že prostor a čas jsou iluzí pozorovatele. V roce 1909 na univerzitě v Manchesteru provedl Ernest Ruherford experiment, který zobrazil vnitřní uspořádání atomu. Vědci byli šokováni zjištěním, že atom je téměř celý prázdný prostor. Vznikla otázka: Jak může ten prázdný atom vytvářet pevný svět okolo nás?

Naše skutečné vědomí neexistuje v našich mozcích nebo v našich tělech. Iluze našich individuálních těl, spolu s desinformací o naší skutečné podstatě, vytvořila koncept, že každý myslíme nezávisle na jiném člověku. Bez porozumění pravé podstatě není možné vědecky vysvětlit telepatii, přenos myšlenek a informací mezi zdroji bez fyzické komunikace. Ve skutečnosti existuje společné duchovní spojení mezi všemi věcmi ve vesmíru – všichni jsme součástí jedné velké kolektivní mysli. Toto jednoduché vysvětlení vyplní všechny díry v současných náboženstvích, vysvětlí reinkarnace, deja-vu, předvídání budoucnosti a každou „nenormální“ zkušenost, která se kdy stala. Viditelná pustá prázdná hmota, která nás obklopuje, je vytvářena a modelována záměrem. To znamená, vědomí tvaruje naši realitu. To je srozumitelné, ale většina lidí to odmítá přijmout.

V moderní době se učíme od mala, jak myslet, jak myslet záměrně a racionálně. Je to metoda myšlení levé části mozku, která dnes vytváří více škody než užitku. Levá polovina hemisféry odpovídá za logiku, detaily, fakta vzory, praktické dovednosti, vědu a matematiku. Pravá polovina odpovídá za vyjádření pocitové složky – vyjádření intuice, symbolů, obrazů a představ.

Díky neustálému vměšování vládních a mocenských garnitur do života lidí je generaci za generací mladých lidí vštěpováno, aby se soustředili na fakta a čísla. Ve školách se neustálým opakováním učiva programuje podvědomí dětí, aby přijalo za pravdu to, co se ve školách učí. Děti nejsou odměňovány za dotazování se na pravdivost učiva. Naopak, jsou za to mnohdy terčem výsměchu. Dítě, které slepě akceptuje tyto naučené informace jako pravdu, opakuje je na příkaz v čase zkoušení, a je také náležitě hodnoceno dobrými známkami. Jednou však vyroste a stane se dospělým. Tyto děti se pak stanou rozhodovateli v naší vládě, justici, v medicíně, v obchodu a každém jiném zaměstnání. Jak potom asi nakládají s mocí a prestiží? Nejškodlivějším efektem odvedení ke striktnímu myšlení levou částí mozku je potlačení ženského aspektu. Každý muž a žena mají oba, jak ženský tak mužský aspekt. Nemá to nic společného s mužem a ženou. Tyto aspekty představují levé a pravé mozkové hemisféry. Obě duality jsou důležité pro naše duchovní a fyzické zdraví.

Potlačení ženského aspektu a dotlačení lidí ke striktně levo mozkovému myšlení, odstavilo lidi od cítění přírodních, kosmických a osobních energií. Tradice, které byly předávány šamany, čaroději, léčiteli se staly nelegální, vysmívané a stigmatizované v holywoodských filmech.

Každé náboženství vysvětluje, že jsme děti Boha a máme část Boha sami v sobě. Pokud vymažete antropomorfizovaného (člověku se podobajícího) Boha a uvědomíte si, že Bůh není nic jiného než duchovní spojení, které spojuje všechny věci, všechny náboženské texty začnou dávat smysl. Naše těla jsou jen lodě, která obsahují naše duše, sbírají dovednosti pro Božskou mysl. Díky tomuto je možná evoluce. Je vědecky dokázáno, že všechny druhy se vyvíjejí ve více složitější bytosti. Druhová paměť poskytuje nově narozeným automatickou paměť určitých znalostí, které je jejich matka nemusí učit. Tak tato znalost umožňuje všem druhům možnost rozvoje ke složitějším organismům. Lyall Watson potvrdil japonský experiment s Makaky, tj. „efekt sté opice“ v roce 1952. Naučil některé makaky umývat sladkou bramboru. Ostatní to odpozorovali a rozšířilo se to v rámci druhu na jednom ostrově. Jakmile to přesáhlo 100 opic, záhadným způsobem se tato vlastnost přenesla i na opice na dalším mnoho desítek kilometrů vzdáleném ostrově, aniž by je na tom vzdáleném místě někdo učil brambory umývat. Toto je jedno ze svědectví o kolektivním vědomí mezi druhy.

Všechno co existuje, produkuje vibrace. Od atomu, až po rozlehlosti vesmíru. Abychom předvedli jednoduché spojení mezi Zemí a našimi těly, podívejme se na naše harmonická centra – lépe známá jako ČAKRY. Stejně jako existují harmonická místa na strunách kytary, existují místa, kde se soustředí naše vibrace. Ve východních náboženstvích jsou tyto body používány k vytvoření rovnováhy v našich fyzických i duševních tělech. Naše Země má také 7 čaker bodů, rovnoměrně rozmístěných. Na každém kontinentu je jeden čakra bod. Kořenová čakra je v hoře Shasta v Kalifornii, Sex čakra je v jezeře Titicaca v Jižní Americe. Solarplexis čakra je v Uluru-Katatjuta v Austrálii. Čakra srdce je v Glastonbury-Shaftesbury v Anglii. Čakra krku je v Egyptě v Gíze, tam, kde jsou pyramidy. Čakra hlavy (3 oka) je v Kuh-e Malek Siah v Iránu. Čakra koruny je na hoře Kailash v Tibetu.

Ví se, že v jádru Země je roztavené železo, jehož atom rezonuje na frekvenci okolo 7 Hz. Skrze Zemi procházejí různé energetické víry, které vedou magnetické pole. Je zde také několik vírů kolem rovníku, kde vznikají anomálie, jako poruchy rádia, kompasu, mizení letadel a lodí. Možná jste o některých slyšeli.

Věc, jako emoce, je také součástí našeho vědomí a skutečné reality našeho vědomí. Pokud jsou emoce součástí sféry, kterou nemůžeme zažít našimi smysly, tak jak to, že jsme si vědomi našich emocí? To, co většina lidí považuje za emoce, nejsou skutečné emoce. Co prožíváme, je fyzická manifestace oněch emocí. Zlost vytváří poruchu v psychice, která se projevuje jako EGO. Tyto projevy způsobí zvýšení srdečního tepu, zvýšení teploty a mnoho jiných projevů, které vyjadřují hněv. Tak jako hudba z rádia, je projevem nemateriálního signálu, tak náš projev emocí je také projevem nemateriálního signálu. Bylo dokázáno, že k různým emocím patří různé vibrační frekvence. Co více, jsou toliko pouze dvě emoce, které lidé prožívají: Strach a Láska. Všechny ostatní emoce jsou od nich odvozeny, buď přímo nebo nepřímo. Strach, má dlouhou pomalou vibrační frekvenci, láska má velmi krátkou a rychlou frekvenci. Abychom demonstrovali, jak jsou vibrace základem naší základní podstaty:

Henz Jenny ve 40 letech vyvinul zařízení zvaném Cymatic. Zvuk, vyslaný do média vytvoří obrazec. Když se zvýší frekvence, médium vytváří daleko složitější obrazce.

To je přesně to, co se děje naší Zemi a lidstvu. Existuje 64 potenciálních kódů aminokyseliny v naší DNA složených ze 4 prvků: uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku. Z pohledu logiky, bychom měli mít všech 64 kódů aktivních v naší DNA. Máme ale aktivních pouze 22 kódů.

Existuje vypínač, který kódy DNA zapíná a vypíná. Tím přepínačem je to, co známe jako emoce. Mezi emocemi a lidským genetickým materiálem je tedy bezprostřední spojení. Strach a všechny jeho formy – závist, žárlivost, pýcha, nadřazenost, nadutost, přetvářka, faleš, úskočnost, podlézavost, mamon, zlost, nepořádnost, chaotičnost, zmatenost, vztek, agresivita, sobectví, zármutek, žal… - toto vše je dlouhá, pomalá emoční vlna. Dotýká se relativně málo bodů na DNA. Osoba žijící ve strachu, ovládaná a zmítaná negativními emocemi, má omezené množství antén, na které se může naladit. Naopak člověk prožívající lásku a všechny její formy – toleranci, soucit, přátelství, klid a pohodu, – jak můžete vidět, vlna je kratší a má více potenciálních míst na kódování po délce genetického vzoru.

V jiném výzkumu Wladimir Poponin pozoroval částice světla (fotony), uvnitř vakuové trubice. Fotony byly rozprostřené rovnoměrně. Vzorek DNA byl vložen do vakuové trubice a znovu zaměřeno rozmístění fotonů. Zjistili, že se části světla uspořádaly okolo osy DNA. Potom, po odstranění DNA, fotony zůstaly srovnané v původním místě, kde byla DNA, i když už byla dávno pryč. To je známo jako FANTOM DNA EFEKT. Věda vyplnila velice důležitou hranici mezi fyzickým a duševním (spirituálním) světem. Naše emoce přímo ovlivňují strukturu naší DNA, která přímo tvaruje fyzický svět, jenž každodenně vnímáme.

Ron Sekley, vedoucí katedry chemie na univerzitě v Berkley v Kalifornii, předvedl, že DNA funguje jako anténa, řídící rozvoj buněk. Primární funkcí DNA je přijímat a vysílat fotony světla a fotony zvuku. Řídí vývoj buněk, což znamená, že molekuly vody - pyramidová struktura okolo spirály DNA, odebírají pozitivní duchovní energii a vyzařují ji do kvantového pole fyzické hmoty těla. Jsou to frekvence v Hz, kmitech za sekundu, do kterých je možné naladit hudební nástroje, hrát a experimentovat. Prastaré civilizace např. v Egyptě, využívaly těchto znalostí mimo jiné k levitacím kamenných kvádrů na stavbu pyramid.

Schumanova rezonanční frekvence roste předvídatelně podle Fibonacciho řady. Na buněčné úrovni odpovídají naše těla na buněčný elektromagnetický puls. Starobylé civilizace to nazývaly „posvátným kruhem“. Buňky získávají tento puls z mozku, který dostává svůj puls ze srdce. Srdce pak vytváří svůj puls ze Země. Puls Země vychází z naší sluneční soustavy, do které zasahuje vibrační rytmus celé galaxie, a ve výsledku z celého vesmíru. Doslova sdílíme puls s existencí všeho.

Další příklad toho, že všechno je jedním. Po celá dlouhá desetiletí, co vědci zaznamenávají zemský puls, byl na konstantní, neměnné hodnotě 7,8 cyklů za sekundu. Toto konstantní číslo platilo až do roku 1986/87. Pak začala vibrační hodnota „konstanty“ růst, přestala být „konstantou“ a vzrostla na 9 cyklů za sekundu v roce 1996. Koncem roku 2012 bude tento zemský puls dosahovat hodnoty přibližně 13 cyklů za sekundu, přesně tak, jak Fibonacciho sekvence ukazují. Co to bude znamenat pro lidstvo?

Bude to posun epoch. Transcendentální změna kolosálních rozměrů lidstva. Jediný způsob, jak se připravit na to co nás čeká, je nalézt pravdu o nás samých, uvnitř naší psychiky, uvnitř našeho pravého Já. Abychom ovládli naše emoce, musíme je pochopit a ne s nimi bojovat. Negativní emoce slouží pro poučení - zkušenost. Pak je můžeme odhodit jako smetí. Negativně smýšlející entity - „horní elita“ nejsou důvodem, ze které bychom měli mít strach. Pracovali po tisíce let skrytí za scénou, aby manipulovali lidstvem. A fungovalo to AŽ DO TEĎ.

Pro každý negativní vykonstruovaný myšlenkový systém, náboženský nebo jiný, je podstatné vytvářet v nás pocit nebezpečí, ohrožení, ujistit nás, že se o nás postarají, abychom se znovu cítili bezpečně. Máme to rádi, přivykáme tomu. Neobviňujte náboženství, sekty a různé zotročující skupiny a „ismy“. Obviňujte vlastní pocit ohrožení, který dovoluje těmto negativním filosofiím vzkvétat, a to po tak dlouhou dobu historie lidstva.

Tak, jak Cymatic ukazuje, že vyšší frekvence vytvářejí složitější struktury, zažíváme nyní počátek velké změny fyzických a emočních vibrací. Je těžké pochopit, co se přesně stane našim fyzickým tělům, ale starodávné texty, mystické školy a tajné řády – dodávají představu, co to bude za zkušenost: „Člověk je v procesu přeměny do formy světla, které není z tohoto světa“ (Smaragdové desky Totha (Hora). „Nebudeme zažívat bolest smrti, když nastane moje sláva, bude zaměněn v mžiku oka, ze smrtelného v nesmrtelný“. „V našich tělech vidíme našeho stvořitele“ (Kniha Mormonu). Tibetská kniha mrtvých říká: „různé vibrační kódy vytvářejí různé zkušenosti nutné pro vstup do buddhistického stavu.

Egyptská kniha „Nuith“, hovoří o podobné záležitosti.

Zdroj: http://www.mnohovesmir.estranky.cz/clanky/trocha-vedy/iluzeareal.html